Events

November 2019

Nov

17

Sunday

Nov

18

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Nov

19

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Nov

20

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM   

Nov

24

Sunday

Nov

25

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Nov

26

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Nov

27

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM   

December 2019

Dec

01

Sunday

Dec

02

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Dec

03

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Dec

04

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM   

Dec

06

Friday

Dec

07

Saturday

Dec

08

Sunday

Dec

09

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Dec

10

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Dec

11

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM   

Dec

15

Sunday

Dec

16

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Dec

17

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Dec

18

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM   

Dec

22

Sunday

Dec

23

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Dec

24

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Dec

26

Thursday

Dec

29

Sunday

Dec

30

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Dec

31

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

January 2020

Jan

01

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM   

Jan

05

Sunday

Jan

06

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Jan

07

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Jan

08

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM   

Jan

12

Sunday

Jan

13

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Jan

14

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Jan

15

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM   

Jan

18

Saturday

Youth Conference

Time: Saturday, January 18, 2020 - Monday, January 20, 2020   

Jan

19

Sunday

Youth Conference

Time: Saturday, January 18, 2020 - Monday, January 20, 2020   

Jan

20

Monday

Youth Conference

Time: Saturday, January 18, 2020 - Monday, January 20, 2020   

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Jan

21

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Jan

22

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM   

Jan

26

Sunday

Jan

27

Monday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Jan

28

Tuesday

Blast

Time: Every Monday, Tuesday, 3:00 PM - 4:00 PM   

Jan

29

Wednesday

AWANA

Time: Every Wednesday, 5:00 PM - 7:00 PM